Бугарската школа за политика „Димитри Паница“ се етаблираше како водечка организација за зајакнување на демократијата во време на транзицијата на земјите од пост – Советскиот Сојуз, Балканот и Северна Африка. За да ја оствари својата мисија и да создаде заедница на политички и граѓански лидери засновани врз вредностите на плурализмот, толеранцијата, човековите права и информираната дебата, Бугарската школа за политика стана движечка сила за трансфер на знаење и експертиза организирајќи обуки за лидерство на политички, граѓански, бизнис, медиумски и професионални лидери и градење на институционални капацитети на организации кои водат слични програми за обука.

Бугарската школа за политика е активно вклучена во работата на климатските промени, енергетската политика и предизвиците што тие ги претставуваат. Школата се води од идејата дека спроведувањето одржлив низок раст на јаглерод во економиите на Бугарија, Европа и светот е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат луѓето денес.

Проекти со различни целни групи

Се обидуваме да им помогнеме на законодавците на национално и локално ниво, на пратениците, советниците, градоначалниците, невладините организации, медиумите и бизнисите кои се занимаваат со оваа тема со знаење, информации и експертиза. Школата работеше со бугарскиот парламент на проектот „Зелен чекор напред – кон нова посветеност и одговорност на бугарските политичари за животната средина“. Основната цел на проектот беше да се промовира промена на постојните парадигми на размислување и однесување на политичките партии и нивните претставници во парламентот кои беа одговорни да обезбедат стратешка насока при формулирање на политики и законодавство за климатски промени и енергетска ефикасност што се во согласност со фундаменталните принципи на заштита на животната средина.

Заедно со медиумите, кои беа наши партнери во проектот „Бугарските медиуми во поддршка на политичките мерки за ублажување на климатските промени“, успеавме да го убедиме бугарското општество за важноста на проблемите со климатските промени. На крајот на проектот беше спроведена студија која ја испита состојбата на медиумите во земјата во однос на квалитетот на покриеност од областа на климатските промени и следењето на очекуваната промена во нивната уредничка политика како резултат на проектот. Тоа ја испита и свеста на населението за оваа тема.

Организација на форуми, тркалезни маси и дискусии

Веруваме дека информирана дебата за климатски и енергетски прашања, каде што се слуша гласот на секој учесник, е вистинскиот начин да се најдат одржливи решенија за проблемите. Целта на сите наши настани е да се развие заеднички став меѓу сите засегнати страни за политиките поврзани со енергијата. Од 2010 година организиравме многу различни настани со различни партнери. Ја организиравме конференцијата „Балкански политики за „зелен“ економски раст“ каде се промовираше заеднички став за политиките поврзани со енергијата меѓу владите, енергетските компании, енергетските експерти, инвеститорите, аналитичарите и невладините организации од сите земји на Западен Балкан, Бугарија и Романија, и се претстави стратегијата за регионална соработка со чиста енергија пред конференцијата Рио + 20. Бугарската школа за политика „Димитри Паница“ организираше две конференции заедно со германската амбасада во Софија („Економско влијание од ниско јаглеродни инвестиции“ и „Механизми за инвестирање во енергетска ефикасност“). Школата, британската амбасада во Софија и Универзитетот во Кембриџ – Програма за лидерство за одржливост, организираа тркалезна маса на високо ниво и работни сесии за „Долгорочни инвестициони перспективи за чиста енергија во Бугарија“. Една од нашите последни иницијативи е организирање на јавни предавања со истакнати експерти од областа на климата и енергијата. Проф. Кристофер Филд одржа јавно предавање на тема: „Ризици од промена на климата – што да очекуваме?“. Д-р Хелге Јоргенс се претстави на „Германскиот енергетски модел – можност за Бугарија“.

Развој на стратегии, истражувања и анализи

Се обидуваме да им помогнеме на законодавната и извршната власт во процесот на развој и имплементација на долгорочни и одржливи политики и практики за развој на ниско ниво на јаглеродни емисии. На пример, во соработка со експерти од Општина Софија, изработивме „Стратегија за ниско ниво на јаглеродни емисии на Софија“ . Стратегијата комбинира во еден документ широк спектар на политики и мерки за намалување на количината на јаглероден диоксид што се испушта во атмосферата на територија на Општина Софија. Стратегијата ќе ги насочува градските и националните власти, деловните субјекти и граѓаните кон начините на постигнување на комплетно јаглеродно неутрален град до 2050 година. Со развој на стратегијата, Софија се рангира меѓу неколкуте градови во светот кои ја земаат предвид стратегија за ниско ниво на јаглеродни емисии за секоја активност и политика. Експертската група и учесниците во Националната програма на Бугарската школа за политика изработи рамковна стратегија за низок јаглероден развој на општината Слатина, Софија. Во соработка со Институтот за управување со енергетиката, развивме анализа на постојните европски и меѓународни практики за проценка на влијанието на информативните кампањи врз енергетската ефикасност.

Национална програма „ Вештини за управување“

 

Националната програма „Вештини за управување“ е насочена кон млади политички и граѓански лидери од парламентарно застапените политички партии во Бугарија, претставници на невладини организации, централни и локални администрации и медиуми. Целта е да се формира нова, европска политичка и граѓанска култура меѓу младите лидери и да се зајакнат моралните принципи во корист на нивниот сегашен и иден развој. Секоја година една од темите во Програмата е клима и енергија. Покрај тоа, учесниците треба да подготват домашна задача врз основа на она што го слушнале за време на сесиите и да направат дополнителни истражувања во таа сфера.

Промоција на мерки за заштеда на енергија кај децата и возрасните

Преку развој на „зелени“ информативни продукти, ние се обидуваме да ги едуцираме граѓаните да ја заштитат животната средина со промена на нивниот животен стил и намалување на јаглеродни емисии. Школата разви два прирачници нарачани од „ЦЕЗ Бугарија“, една од компаниите за дистрибуција на електрична енергија во Бугарија. Првиот од нив содржи совети за тоа како да заштедите енергија во домаќинствата и е насочен кон крајните корисници на електрична енергија. Вториот прирачник има за цел да ги научи малите деца основни информации за електрична енергија. Напишано е како поема и е придружено со забавни илустрации.