НА ОРГАНСКИ НАЧИН

„Органско земјоделство е производствен систем кој го одржува здравјето на почвата, екосистемите и луѓето. Се заснова на еколошки процеси, биолошка разновидност и циклуси прилагодени на локалните услови, наместо употреба на инпути со негативни ефекти. Органското земјоделство ги комбинира традицијата, иновативноста и науката за да се овозможат придобивки за опкружувањето и да промовираат коректни односи и висок квалитет на живот за сите вклучени“ (дефиниција на ИФОАМ). ИФОАМ е Меѓународна федерација на органско земјоделско движење

Органското земјоделство е важно од аспект на заштита на животната средина, биолошката разновидност, зачувување на почвата и плодноста на почвата, здравјето на животните и заштитата на потрошувачите.

Органското земјоделство е начин за производство на храна што ги почитува природните животни циклуси. Го минимизира влијанието на човекот врз животната средина и работи што е можно повеќе по природен пат, во согласност со целите и принципите, вклучувајќи ги следниве:

  • Културите се ротираат така што ресурсите на теренот се користат ефикасно
  • Хемиски пестициди, синтетички ѓубрива, антибиотици и други супстанции се строго ограничени
  • Забранети се генетски модифицирани организми (ГМО),
  • Се користат ресурсите кои се наоѓаат на лице место, како што се ѓубриво или добиточна храна што се произведува на фарма
  • Се користат растенија отпорни на болести и животински видови прилагодени на локалното опкружување
  • Добитокот се одгледува во слободна околина, на отворено и се храни со органска добиточна храна
  • Практиките за сточарство се прилагодени на различните видови добиток.

Органско земјоделство ја потенцира употребата на обновливи извори и зачувување на почвата и водата.